Course Content
Từ loại
Khái niệm, ví dụ và cách dùng của 5 loại từ phổ biến trong tiếng Anh: Danh từ, Động từ, Tính từ, Trạng từ, Giới từ
0/5
cvb
sf
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
About Lesson
  1. Tổng quan về từ loại

Trong tiếng Anh có gần chục từ loại, dưới đây là 5 loại từ phổ biến chúng ta cần nắm

Danh từ: là những thứ mắt thấy tay sờ: book, pen, bike, car, Mike, Susan

Động từ: chỉ hành động: look, watch, go, run

Tính từ: mô tả ai đó hoặc đồ vật: nice, big, pink

Trạng từ: bổ sung ý nghĩa cho động từ hoặc tính từ: very big, run fast

Giới từ: thêm vào cho câu đầy đủ: on Sunday, in the morning, at the cafe

0% Complete